Weetjes .....

Weetjes .....

Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten of verkeersruimten waardoor een beschermde vluchtroute voert.

Weetjes .....

Uitgangspunt is dat een brand altijd in een SUBBRANDCOMPARTIMENT ontstaat.

Weetjes .....

Een beschermde vluchtroute ligt altijd buiten het subbrandcompartiment (voert niet door een subbrandcompartiment) / (ligt niet in een subbrandcompartiment)

Weetjes .....

Elke afzonderlijke woning is een brandcompartiment (ook die in een woongebouw).

Beschermd subbrandcompartiment

Subbrandcompartiment

Een subbrandcompartiment is in feite een brandcompartiment in een brandcompartiment. Binnen een brandcompartiment kunnen meerdere subbrandcompartimenten voorkomen die ervoor moeten zorgen dat personen bij een brand in dat subbrandcompartiment niet een te grote afstand door rook of vuur hoeven af te leggen naar de uitgang van dat subbrandcompartiment. 

Als men eenmaal buiten het bedreigde subbrandcompartiment is, dan heeft men door de brand- en rookwerende eigenschappen van de wanden en deuren van het subbrandcompartiment extra tijd om veilig verder te vluchten naar de uitgang van het brandcompartiment

Gebruiksoppervlakte

Om de gebruiksoppervlakte te bepalen neem je de gehele oppervlakte tussen de muren, waarvan je de volgende delen aftrekt:

 • Netto hoogte < 1,5 meter (met uitzondering van vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.),
 • Trapgat, liftschacht of vide > 4m2,
 • Grondvlak van vrijstaande bouwconstructies en leidingschacht > 0,5 m2 (met uitzondering van trappen).

De NEN 2580 definieert de gebruiksoppervlakte.

Brandduur

De te verwachten brandduur in minuten uitgedrukt in kilogram vurenhout equivalent (19 MJ =  1 kg vurenhout (vh)/m2 = 1 minuut brandduur).

Grote woningen

Let op! Zeer grote woningen >500m2 moeten bestaan uit meerdere beschermde subbrandcompartimenten.

Omgevingsvergunning

WABO
 • In de Wabo staat wanneer een bouwwerk vergunningsplicht heeft voor de activiteit bouwen.
BOR
 • In de Bor staat wanneer de activiteit bouwen vergunningsvrij kan worden uitgevoerd.

Gebruiksmelding

Het Bouwbesluit
Wanneer een gebouw een gebruiksmelding moet hebben staat in Het Bouwbesluit.
 • Meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn; of
 • Toepassing is gegeven aan artikel 1.3 (gelijkwaardigheid) in verband met een in hoofdstuk 6 of 7 uit het oogpunt van brandveiligheid gegeven voorschrift; of
 • Het gebouw wordt gebruikt voor wonen of voor kamergewijze verhuur.

Rookdoorgang

Het Bouwbesluit 2012 stelt een brandwerendheidseis van 20 minuten aan de scheidingsconstructie van een subbrandcompartiment. Volgens NEN 6068 wordt hiermee een rookwerendheid van 1,5 x de brandwerendheid bereikt, wat betekent dat 20 minuten brandwerendheid  gelijk is aan 30 minuten rookwerend. (Hier wordt echter geen rekening gehouden met 'koude rook'.

Gebruiksfunctie

In een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20, in een bouwwerk met een vergunning voor brandveilig gebruik en in een bouwwerk waarvoor een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 1.18 is gedaan zijn er voldoende personen aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. (Artikel 7.11a)

Uitzondering op bovenstaande regel zijn een woonfunctie voor zorg met zorg op afspraak en met zorg op afroep.

Schuifdeur

Het door het bevoegd gezag geconstateerde feit dat een schuifdeur niet gebruikelijk is in de woningbouw, is geen weigeringsgrond en staat, in strijd met de uitgangspunten van de bouwregelgeving, verdergaande innovatie in de weg.  

Brandslanghaspels

Gesteld wordt dat brandslanghaspels ten minste ééns per jaar moeten worden onderhouden overeenkomstig NEN-EN 671-3. Vanuit de norm is verplicht om ten minste ééns per jaar onderhoud uit te voeren. Deze heeft echter geen wettelijke grondslag. Dit betreft een privaatrechtelijke afspraak tussen marktpartijen waaraan de overheid geen waarde/betekenis mag toekennen.

Het niet meer vigerende Gebruiksbesluit 2008 beschreef een verplichting tot jaarlijks onderhoud. Deze verplichting bestaat echter niet meer.

Het voorschrijven van jaarlijks onderhoud is bovenwettelijk en niet toegestaan op basis van artikel 13 Woningwet.

Gezamenlijk en niet-gezamenlijke ruimte

Een gezamenlijke ruimte is een ruimte die gebruikt wordt door meerdere in die woonfunctie gelegen wooneenheden, door meerdere cellen of logies verblijven. Het gaat bijvoorbeeld om de gezamenlijke keuken, toilet- of badruimte.

Gemeenschappelijk en niet-gemeenschappelijk

De aanduiding ‘gemeenschappelijk’ wordt gebruikt bij gedeelten van een bouwwerk, ruimten of voorzieningen die ten dienste staan van meer dan één gebruiksfunctie (gemeenschappelijke ruimten in een woongebouw, waar meer woningen op zijn aangewezen). Een niet-gemeenschappelijke ruimte is in dit kader de woning zelf.

Noodverlichting

Ook dient er noodverlichting te worden aangebracht in een liftkooi. (Dit staat niet in het Bouwbesluit, maar wordt vereist op basis van 'het Warenwetbesluit liften'.

Inrichting vluchtroute (artikel 2.107)

Elke deur die men passeert in een (BVR) BESCHERMDE VLUCHTROUTE of (EBVR) EXTRA BESCHERMDE VLUCHTROUTE, dient een WBDBO te hebben.

 • Deze WBDBO geldt alleen voor het criterium E = vlamdichtheid.

Bij tweezijdige ontvluchting moet er tussen de twee vluchtwegen een WBDBO zijn zodat brand en rook niet van de ene naar de andere vluchtweg kan.

 • Een trappenhuis in een EBVR is altijd rookvrij.

Boven een hoogte van meer dan 20 meter moet het trappenhuis ook voorzien worden van een rooksluis.

 • Bij een woongebouw mag de voordeur van deze woning niet op deze sluis uitkomen
Een extra beschermde vluchtroute ligt ALTIJD buiten een brandcompartiment.
Een brandcompartiment mag zich nooit over  meer dan  één perceel uitstrekken.
De eis dat voordeuren zelfsluitend dienen te zijn, komt niet uit het Bouwbesluit, maar staat in de Regeling Bouwbesluit 2012.

Open galerij

Na het verlaten van de open galerij (extra beschermde vluchtroute), voeren de vluchtroutes door verschillende trappenhuizen, deze mogen uitgevoerd worden als onbeschermde vluchtroute, tenzij het hoogteverschil groter is dan 8 meter, dan moet het trappenhuis ook uitgevoerd worden als extra beschermde vluchtroute.

Open galerij

Let op! Bij een open galerij (dus niet-besloten) geldt er tussen de woningen (subbrandcompartimenten) en de galerij geen WBDBO-eis. Als de galerij dicht zou zijn (dus besloten) geldt er een WBDBO-eis van tenminste 30 minuten. (Voor een beoordeling/toetst is deze dan vergelijkbaar met een corridor).

Loopafstand

De loopafstand tussen de toegang van het trappenhuis en het verste punt in de woning mag niet meer bedragen dan 75 meter.

Rooksluizen

Woongebouwen hoger dan >20 meter dienen voorzien te zijn van rooksluizen.

Criteria brandwerendheid volgens NEN 6069

De brandwerendheid van een brandscheiding wordt beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria:
Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken
Vlamdichtheid betrokken op de afdichting.
Thermische isolatie betrokken op de temperatuur.
Thermische isolatie betrokken op de warmtestraling.

Capaciteit van een vluchtroute Artikel 2.108

Bij de bepaling van de doorstroomcapaciteit wordt uitgegaan van:

45 personen per meter breedte van een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 meter.

90 personen per meter vrije breedte bij een hoogteverschil van ten hoogste 1 meter, voor zover de aantrede van de trap ten minste 0,17 m bedraagt.

90 personen per 1 meter vrije breedte van een ruimte.

90 personen per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een dubbele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met één maximale openingshoek van minder dan 135 graden.

110 personen per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een enkele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructie onderdeel bevindt met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden

135 personen per meter vrije breedte van een andere doorgang.

Vluchtroutes

1
Vluchtroute
2
Beschermde vluchtroute
3
Extra beschermde vluchtroute
4
Veiligheidsvluchtroute
5
Tweede vluchtroute

Compartimenten

1
Brandcompartiment
2
Subbrandcompartiment
3
Beschermd subbrandcompartiment