Van Beek Advies brandveiligheid. Wettelijke voorschriften brandveiligheidsniveau.

In Nederland hebben we een aantal wettelijke voorschriften die gezamenlijk het brandveiligheidsniveau bepalen.

Wetgeving

De belangrijkste voorschriften voor (ver)bouwactiviteiten staan beschreven in de Woningwet. Deze wet dient als basis voor minimumeisen voor zowel nog te bouwen bouwwerken als bestaande gebouwen. De Woningwet stuurt op haar beurt Het Bouwbesluit aan waar dieper op het brandveiligheidsniveau wordt ingegaan.

Wat zegt de Woningwet met betrekking tot brandveiligheid?

Artikel 1a:

 • Lid 1: De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt;
 • Lid 2: Een ieder die een bouwwerk bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt;
 • Lid 3: De eigenaar van een bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen onderzoekt, of laat onderzoek uitvoeren naar, de staat van dat bouwwerk, voor zover dat bouwwerk behoort tot bij ministeriële regeling vast te stellen categorieën bouwwerken waarvan is vast komen te staan dat die een gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kunnen opleveren.

Voor wat betreft de Wet is het dus duidelijk bij wie de verantwoordelijkheden liggen voor een brandveilig gebouw:

 1. De eigenaar;
 2. De gebruiker(s).

In de praktijk betekent dit dat het raadzaam is voor zowel eigenaar als gebruiker(s) om afspraken omtrent de brandveiligheid van het gebouw vast te leggen in bijvoorbeeld het huurcontract of een bijgevoegd addendum.

Van Beek

VAN BEEK Brandveiligheid helpt u bij het opzetten van het brandveiligheidsbeleid en treedt eventueel op als aanspreekpunt tussen eigenaar, vastgoedbeheerder, gebruiker(s), huurder(s) en het bevoegd gezag van uw gemeente.

Wet- en Regelgeving in relatie tot brandveiligheid

Van Beek Advies brandveiligheid. Organogram wetgeving brandveiligheid.
Van Beek Advies brandveiligheid. Het Bouwbesluit met betrekking tot brandveiligheid.

Het Bouwbesluit in relatie tot brandveiligheid

De belangrijkste voorschriften voor (ver)bouwactiviteiten staan beschreven in de Woningwet. Deze wet dient als basis voor minimumeisen voor zowel nog te bouwen bouwwerken als bestaande gebouwen. De Woningwet stuurt op haar beurt Het Bouwbesluit aan waar dieper op het brandveiligheidsniveau wordt ingegaan.

Wat zegt Het Bouwbesluit in relatie tot brandveiligheid?

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, bejaardencentra, hotels  etc. minimaal moeten voldoen.

Daarbij maakt Het Bouwbesluit onderscheidt in twee niveaus:

 1. Niveau nieuwbouw, en
 2. Niveau bestaande bouw
 • Verbouwingen vallen ook onder Het Bouwbesluit.

Kort gezegd moet dus elk gebouw in Nederland voldoen aan de minimale eisen uit Het Bouwbesluit.

Hoofdstukken uit Het Bouwbesluit die betrekking hebben op de brandveiligheid van een gebouw zijn:

 • Hoofdstuk 1: is de inleiding of beter gezegd de gebruiksaanwijzing hoe Het Bouwbesluit te gebruiken;
 • Hoofdstuk 2: Bouwkundige voorzieningen;
 • Hoofdstuk 6: Installatietechnische voorzieningen;
 • Hoofdstuk 7: Organisatorische voorzieningen.

Is het voldoen aan het Bouwbesluit voldoende?

Met het voldoen aan de regels uit Het Bouwbesluit wil dit nog niet zeggen dat een gebouw ook daadwerkelijk (brand)veilig is, dat er geen slachtoffers vallen of dat het gebouw behouden blijft.

De doelstelling van Het Bouwbesluit is het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden) en het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel, en niet het behouden van het bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belangen.

Vaak is het dan ook nodig om de lat hoger te leggen dan de minimale eisen uit Het Bouwbesluit.

 

Van Beek Advies brandveiligheid. NEN-Normen in relatie tot brandveiligheid, brandpreventie en brandbeveiligingen.

NEN-Normeringen

NEN begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. Als neutrale partij inventariseert NEN aan welke normen behoefte is en brengt de organisatie belanghebbenden bij elkaar om deze normen te financieren en ontwikkelen. Dat doet NEN zowel binnen sectoren als op nationaal, Europees en mondiaal niveau.

Aantonen dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving zoals Het Bouwbesluit is aan te tonen door middel van het voldoen aan NEN-normeringen.

Het aantonen dan er wordt voldaan aan wet- en regelgeving mag ook op andere wijze doch zal je gedegen moeten  aantonen, veelal door middel van “Fire Safety Engineering” dat de gekozen oplossing minimaal gelijkwaardig is aan die van een NEN-Normering.

Er zijn diverse soorten normen en varianten

Soorten normen:

 1. NEN: Nederlandse norm
 2. NEN-EN: Europese norm
 3. NPR: Nederlandse Praktijkrichtlijn
 4. NTA: Nederlandse Technische Afspraak
 5. BRL: Beoordelingsrichtlijn

Varianten:

 1. Ontwerpnormen
 2. Beproevingsnormen
 3. Berekeningsnormen
 1. Een ontwerpnorm is een norm die als richtlijn dient tijdens het ontwerp van bijvoorbeeld een installatie. De NEN 2535 voor brandmeldinstallaties is bijvoorbeeld zo’n ontwerpnorm. Aan de hand van de NEN 2535 is het mogelijk het ontwerp te maken voor de aanleg van een brandmeldinstallatie.
 2. Een beproevingsnorm is een norm aan de hand waarvan een fabrikant een product kan beproeven. De NEN-EN 13501 is bijvoorbeeld zo’n beproevingsnorm. Aan de hand van deze norm wordt door de fabrikant samen met een testinstituut zoals Peutz of Effectis door middel van brandproeven bepaald wat de brandklasse is.
 3. Een berekeningsnorm is een norm waarmee je kunt berekenen of bijvoorbeeld een afstand voldoende is om geen brandoverslag te krijgen. De NEN 6068 is zo’n berekeningsnorm. Hierin staat een berekeningsmethodiek voor brandoverslag. Op basis van de formules beschreven in de NEN 6068 is het mogelijk om aan de hand van de geometrische gegevens van de brandruimte en de afstand naar een andere ruimte of object te bepalen of er brandoverslag plaatsvindt.
Van Beek Advies brandveiligheid. Overzicht NEN-Normeringen brandveiligheid

NEN-Normeringen in relatie tot brandveiligheid

Brandwerendheid niet dragende constructies:
⦁ NEN-EN 1364-1 Scheidingswanden
⦁ NEN-EN 1364-2 Plafonds
⦁ NEN-EN 1364-3 Vliesgevels volledige opstelling
⦁ NEN-EN 1364-4 Gedeeltelijke opstelling

Dragende constructies:
⦁ NEN-EN 1365-1 Brandwerende muren
⦁ NEN-EN 1365-2 Vloeren en daken
⦁ NEN-EN 1365-3 Liggers
⦁ NEN-EN 1365-4 Kolommen

Service installaties:
⦁ NEN-EN 1366-1 Ventilatiekanalen
⦁ NEN-EN 1366-2 Brandkleppen
⦁ NEN-EN 1366-3 Doorvoeren
  1. doorvoering kabels
  2. doorvoering kabelgoten & -ladders
  3. doorvoering leidingen van metaal
  4. doorvoering leiding van kunststof
⦁ NEN-EN 1366-4 Dilatatievoegen
⦁ NEN-EN 1366-5 Servicekanalen en -schachten
⦁ NEN-EN 1366-6 Verhoogde vloeren
⦁ NEN-EN 1366-11 Kabels (functiebehoud)

Eigenschappen onderdelen gebouwen:
⦁ NEN-EN 6061 Ontstaan van brand bij stookplaatsen
⦁ NEN-EN 6062 Brandveiligheid van rookafvoersystemen
⦁ NEN-EN 6063 Brandgevaarlijk zijn van daken
⦁ NEN-EN 6068 WBDBO tussen ruimten
⦁ NEN-EN 6069 Brandwerendheid bouwdelen
⦁ NEN-EN 6075 Weerstand rookdoorgang
⦁ NEN-EN 6088 Vluchtwegaanduiding bepalingsmethode
⦁ NEN-EN 6090 Bepaling vuurbelasting
⦁ NEN-EN 8062 Beoordelen brandveiligheid rookafvoervoorzieningen

Deur- en Luikconstructies:
⦁ NEN-EN 1634-1 Branddeuren en luiken
⦁ NEN-EN 1634-2 Hang- en sluitwerk
⦁ NEN-EN 1634-3 Rookdeuren en -luiken
⦁ NEN-EN 1634-5 Balkons en loopbruggen
⦁ NEN-EN 1634-6 Trappen

Installatie:
⦁ NEN-EN 2535 BMI (systeem)
⦁ NEN-EN 2654-1 BMI (beheer)
⦁ NEN-EN 2575 AOS (systemen)
⦁ NEN-EN 2654-2 AOS (beheer)
⦁ NEN-EN 45011 AOI (installatie)
⦁ NEN-EN 2654-3 Rookbeheersingssystemen
⦁ NEN-EN 6093 RWA
⦁ NPR 6095-1 Rookbeheersing RWA
⦁ NPR 6095-2 Rookbeheersing overdruk
⦁ NEN-EN 2555 Rookmelders
⦁ NPR 2576 Bekabeling
⦁ NEN-EN 671:reeks Brandhaspel
⦁ NEN-EN 4001 Handbrandblusser
⦁ NEN-EN 1594 Droge blusleidingen
⦁ NEN-EN-ISO-7010 Pictogrammen (vluchtwegsignalering)
⦁ NEN-ISO 30061 Noodverlichting

Organisatie:
⦁ NEN-EN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie-bedrijfshulpverlening (BHV)
⦁ NEN-EN 6059 Nulmeting
⦁ NEN-EN 6059 Conditiemeting
 

Van Beek

Heeft u vragen over NEN-Normen of over de brandveiligheid van uw gebouw of heeft u advies nodig? Neem vrijblijvend contact op, wij zijn er om u te helpen

Van Beek Advies brandveiligheid. Certificering van brandmeldinstallaties (BMI)

Certificering

U als eigenaar, beheerder, huurder en of gebruiker van een gebouw wil vanzelfsprekend weten of de  aangebrachte brandwerende voorzieningen voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Ook kan het zijn dat uw verzekering of bevoegd gezag van uw gemeente vraagt naar bewijzen die de werking van de aangebrachte brandwerende voorzieningen garanderen.

In een aantal gevallen is het bij wet verplicht om de brandwerende voorzieningen door een onafhankelijke partij, die hiervoor door de RVA (Raad van Accreditatie) is aangewezen te laten controleren of de brandwerende voorzieningen dusdanig zijn aangebracht dat de werking ervan wordt gegarandeerd. Deze wettelijke verplichting gelden alleen voor installatietechnische brandwerende voorzieningen. Voor bouwkundige brandwerende voorzieningen bestaan er nog geen wettelijke regels die certificering verplichten.

Installaties waarvoor wettelijke regels gelden m.b.t. tot certificeren zijn:

 • Een brandmeldinstallatie (BMI);
 • Een ontruimingsalarminstallatie (OAI);
 • Een sprinklerinstallatie;
 • Een rookwarmteafvoerinstallatie (RWA).